Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Омраза срещу името Македония", публикувано във в-к "Македонска Трибуна", год. IX, бр. 463, Индианаполис, САЩ, 2 януари 1936 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Омраза срещу името Македония", публикувано във в-к "Македонска Трибуна", год. IX, бр. 463, Индианаполис, САЩ, 2 януари 1936 година


Увеличи
Описание

Водачът на ВМРО Иван Михайлов за българската държавна македонофобия, за звенарската политика и важността на името "Македония" за македонските българи и техната борба:


Включвайки окрѫзитѣ на България въ новосъздаденитѣ седемь области, властьта отъ 19 май не разкѫса нито единъ отъ заваренитѣ окрѫзи съ изключение на Петричкия, който биде раздѣленъ между софийската и пловдивската области, безъ да има за това уважителни причини. Напротивъ доводитѣ за запазването на тоя окрѫгъ като цѣло и включването му въ софийската область сѫ неатакуеми. Въ това решение сѫ играли роля противомакедонскитѣ чувства на Велчевци. Тия чувства се явяватъ твърде родствени съ сръбскитѣ чувства, които станаха причина да бѫде по сѫщия начинъ разкѫсана оная часть на Македония, която се намира подъ сръбска власть и включвана въ разни бановини, въпрѣки, че македонската область и тамъ прекрасно можеше да остане административно цѣла и да образува отдѣлна бановина.

Вѣрни на югославянскиятъ духъ, авторитѣ на преврата отъ 19 май копираха отъ Бѣлградъ тактиката за разпокѫсване и на онова малко парченце отъ Македония, което е останало свободно въ границитѣ на България. Въ тая мѣрка проличава всичкото имъ желание за разкѫсване на македонскитѣ усилия, воля, сплотеность.

Манталитета на Лигаритѣ
Единъ отъ многознаещитѣ участници на Велчева, лигаръ, въ тѣзи паметни дни бѣ се нахвърлилъ съ ругатни върху единъ гражданинъ отъ Петричкия окрѫгъ, задето последния казалъ, че е родомъ отъ "поробена Македония". Трѣбвало, споредъ капитана, да каже, че е родомъ отъ "поробена България". Ето ви типиченъ екземпляръ отъ онѣзи ограничени хора, които лесно бидоха подведени отъ Дамянъ Велчевъ въ опасната авантюра на преврата. Македонската майка въ тия дни бѣ псувана отъ страна на военнитѣ и цивилни приятели на Велчевци така, както и сърбитѣ не сѫ я псували.

Името Македония трѣбва на всѣка цена да се запази
Сърбитѣ треперятъ отъ името "Македония", било защото на съвѣстьта имъ лежатъ много престѫпления спрямо нея, било защото подъ това име историята и настоящата съвременность познаватъ една земя съвсемъ чужда на сръбската нация. Но и българитѣ превратаджии избѣгватъ това име. Ако постоеха още по-дълго на власть, не би било чудно да издадеха декретъ, съ който да забранятъ употрѣбата и на историческитѣ имена "Тракия", "Добруджа", "Моравско" и "Мизия" безъ да схващатъ, че тъкмо така най-много ще повредятъ на българския народъ. Ако остане да се говори само за "България", младитѣ поколения постепенно ще свикнатъ да мислятъ, че българитѣ живѣятъ само тамъ, до кѫдето достигатъ въ даденъ моментъ нейнитѣ граници. А тѣ понѣкога ставатъ твърде тѣсни. Ето защо е нуждно да се пазятъ историческитѣ имена на всички български области. Следъ великата война, приснопаметния митрополитъ Методи Кусевичъ въ едно писмо, което отправи до председателя на Северо-Американскитѣ щати, Уилсонъ, за защита на българскитѣ права, изтъкваше старината и величието на Македония. Той подчертаваше, че това име се среща на 14 мѣста въ Светото Евангелие. Въ творенията си Ботйовъ непрестанно пише за българитѣ въ Македония. Така постѫпваха всички великани отъ епохата на Възраждането. Малкитѣ хорица, начело съ Дамянъ Велчевъ, пожелаха да помогнатъ на сърбитѣ, за да се заличи името "Македония", която и безъ това бѣ прекръстена на "Южна Сърбия"...


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 810 пъти.