Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Произшествiе в Скопска Епархiа; от 1860 до 1865 г.", Браила, 1865 година
Натанаил Охридски от с. Кучевище, Скопска Църна Гора, Вардарска Македония - "Произшествiе в Скопска Епархiа; от 1860 до 1865 г.", Браила, 1865 година


Увеличи
Описание

"...Колко-то за отъ наша страна, мые отъ все сѣрдце и отъ всичка душа благодариме на наши ближайши съотечественницы Скопянцы и на скопянски бѣлокапцы за такво нихно родолюбiе и пакъ ся обращаме и извыкнуваме ся въ слухъ за всичкiй Българскiй народъ: Братiя! Скопяне, епархiоти Скопскiи и всичкiи Македонскiи и Албанскiи Българе! Спомнете за Охридъ, защо-то онъ е былъ първа ваша Патрiаршиа, коя-то быде дарована и утвърдена за васъ отъ блаженнаго и святопочившаго вашего прадѣда и истиннаго отца славянина Iустинiана великаго, Цариградскаго царя: Отъ това мѣсто до 1767 година са были пращаны вамъ родны Архипастыри-отцы-славено Българе, оттамо ся изливало на васъ благословенiе Божiе; оттамъ е былъ пращанъ вамъ миръ Божiй и всекакво утѣшение! На васъ сега остава надежда да отфърлите съвършенно фенарскiй яремъ, на васъ и сега остава да прославите това униженно отъ фенарцы мѣсто съ свои еднородцы священноначалницы-отцы.
Съотечественницы Скопяне! дотерайте си на паметь, що Охридскiй Патриархъ, нашъ славянинъ, блаженнѣйшiй Макарiй въ Скопiе посвятилъ е пьрваго Ипексаго Патрiарха и е отдѣлилъ и е уредилъ Ипекско-Сьрбско патрiаршество. Спомнете що Скопiе отъ 555 до 1767 година не е видѣло у себе чуждеязычнаго пастыря-Грька, до тогива не е слушало оно чуждо слово ни гласъ въ църкви свои, не ся е кланяло на фенарски изѣдницы и трънтори (трътеи). Той старый и славный градъ и сега пакъ отъ васъ чека слава своя, отъ васъ чекатъ църкви-тѣ Божiй да загръми въ нихъ народно слово, народный гласъ въ лице на народнаго въ Архипастыря отца въ славу Трiединаго Бога. Отфърлете всекаковъ страхъ и не бойте ся...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Натанаил Охридски или Зографски е висш български духовник, охридски и пловдивски митрополит, писател, обществен деец и революционер. Той е организатор на Кресненско-Разложкото въстание и на Охридското съзаклятие. Роден е като Нешо Стоянов Бойкикев в село Кучевище, Скопска Църна Гора.
За повече инфо за Натанаил Охридски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 740 пъти.