Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Молба от настоятелството; Протокол на Учредителното събрание", Скопие, 14 септември 1941 година
Скопски общонационален клуб - "Молба от настоятелството; Протокол на Учредителното събрание", Скопие, 14 септември 1941 година


Увеличи
Описание

"Отъ учредителното събрание на "Скопския граждански, национален клубъ", състояло се на 14 Септември 1941 год. (недѣля) 9 часа сутринта въ заведението на бирария "БАЛКАНЪ" съ специално отваране за цельта покани до подбрани Скопски граждани на брой повече отъ 200 души. Поканата до гражданитѣ извикани отъ времения комитетъ бѣше подписана отъ инж. Иванъ Петровъ съгласно взетото решение отъ инициаторитѣ на Клуба, въ заседанието му на 12 Септемврий 1941 год.
Събранието се откри отъ името на инициаторитѣ отъ Г-нъ Дръ Тома Петровъ, който предложи на сѫщото времени председатели: Коце Миховъ и Константинъ Ципушевъ и двамата извѣстни Македонски дѣйци, който бидоха избрани еднодушно и съ акламации...
Отъ председателя поиска думата и Макед. дѣецъ Г-нъ Димитъръ Гюзеловъ, сѫщиятъ произнесе речъ, която завърши съ думитѣ: Да създадемъ единна и недѣлима България отъ Охридъ до Добруджа, и отъ Бѣло море до Дунава....
...взе думата и г-нъ Обласния директоръ. Речта му бѣ приета съ силно патриотични изрази като тая: нѣма по-коравъ и здравъ българинъ отъ македонскиятъ. Този му пасажъ отъ речьта, бѣ препратенъ съ продължителни и бурни овации. Настроението бѣ повишено и то достигна своя върхъ. Скопие ретко е преживѣало такива моменти, затова допринесе и самиятъ празникъ, те за имения день на Н.Ц.В. Предстолонаслѣдника, любимото дете на народа ни...
До като комисията заседаваше, за да подбере и предложи на събранието лицата за бѫдещиятъ Управителенъ и контроленъ съвѣтъ, думата взе кметътъ на града Г-нъ Спиро Китинчевъ, който каза: Че се чувствамъ щастливъ че е гражданинъ и кметъ на града, който и въ миналото подъ режима на свойте поробители е отстоявалъ интереситѣ на българщината съ себе отрицание и се надевамъ че неговитѣ съграждани ще се покажатъ достойни наследници на старитѣ Скопяни, проявили се като отлични родолюбци на времето още на черковнитѣ борби подъ Турско робство, преди 100 години. Същиятъ обѣщалъ отъ страна на общината всестраната подкрепа на КЛУБА..."


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Скопският общонационален клуб е основан в Скопйе на 14 септември 1941 г. Почетен председател на комитета е войводата на ВМРО Величко Велянов, председател на комитета е българският юрист и общественик Димитър Шалев; подпредседател е Младен хаджи Герасимов; председател на управителния съвет е д-р Тома Петров; подпредседатели са д-р Благой Панчев, Коце Черваров и Иван Пиперков; секретар е Младен хаджи Герасимов; под-секретари са Тома А. Томов, Кирил Данчев и Коце Кратовалиев; съветници са д-р Никола Андонов, Борис Петров, Панче Кръстев, Филип Алексов, Дамян Хр. Илиев, Зафир Джиков, Лазар Стефков, Димитър К. Ризов, Лазар Зайков и Йордан Сапунджиев; касиер е Иван Арсов Шойлеков; Проверителен съвет от председател Иван Стойков, секретар е Андрей Александров Михайлов, а член е д-р Панче Трайков; подгласници са Коце Михов, Павле Гичев и Стоян Вощинаров; член на УС е и кметът на Скопйе - Спиро Китинчев.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1102 пъти.