Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Съдбата на с. Велгощи (картини из четнишкия живот)", публикувано в сп. "Отечество", кн.2, София, 1915 година
Петър Чаулев от Охрид, Вардарска Македония - "Съдбата на с. Велгощи (картини из четнишкия живот)", публикувано в сп. "Отечество", кн.2, София, 1915 година


Увеличи
Описание

"Четире-петь километра на изтокъ отъ гр. Охридъ, при политѣ на Петрино-планина, при голѣми извори, покрай буйни планински потоци, на широка поляна, обрасла, като райска градина, накичена съ най-хубави и плодородни овощни дървя, е разположено с. Велгощи, броящо 4-500 кѫщи.
Прѣдъ него блѣщи изящната панорама на хубавия и святъ за българина Охридъ, съ своитѣ паметници, живи спомени отъ минала българска слава...
Бългъринътъ отъ това село, прѣдъ мисъльта, че и той трѣбва да бѫде свободенъ и че историята му е завѣщала и той да живѣе, така както и неговитѣ братя отвъдъ Рила и Родопитѣ, не бѣ доволенъ отъ хубоститѣ и богатствата, съ които природата бѣше го наградила. Той искаше земята, по която се лѣе българска поть и, по която бразди българско рало, да бѫде българска. Този бѣше девизътъ, съ който лѣгаше и ставаше българинътъ, билъ той кацналъ по върховетѣ на Пиринъ, на Кожухъ, на Вичъ, на Перистеръ, на Шаръ, или билъ той въ долинитѣ на полетата на Мѣста, Струма, Вардаръ и Дрина или пъкъ при Царскитѣ Самоилови градини, разполежени край брѣговетѣ на Охридското и Прѣспанското езера...
Въ срѣдата на м. ноемврий сръбскитѣ войски окупираха и тази часть на Македония. Селото Велгощи стана воененъ лагеръ. Сръбскитѣ бездѣлници цѣлата зима ядоха, пиха, безъ да заплатятъ стотинка, ограбваха и обезчестяваха, безъ да се засрамятъ; а да се оспорва на сърбина правото за псувни, е нетактично.
Стариятъ Петрински герой Андонъ Шибаковъ прѣзъ туй врѣме бѣше опълченецъ въ Тракийскитѣ полета, раненъ въ рѫката и награденъ съ кръсть "за храбрость". Той е получавалъ често писма отъ близкитѣ си за непоносимото тегло отъ сръбския яремъ.
Свърши се и междусъюзнишката война, но злобата на Македонеца спрѣмо подлия сръбски народъ, отъ день на день все повече се усилваше.
Македонецътъ, който бѣше навикналъ да се бори, противъ турския режимъ десетки години, виждайки сръбския, че е много по-отвратителенъ отъ първия, безъ да помисли за минута, че братска България е пострадала и не може да му помогне, рѣши да си отмъсти. Единъ мѣсецъ слѣдъ подписването на прѣстѫпния и хайдушки Букурещки договоръ, македонецътъ въорѫженъ пакъ се яви изъ македонскитѣ балкани, пакъ тъй свободенъ и гордъ като по-напрѣдъ, и изби сръбскитѣ прѣстѫпни пълчища въ западна Македония. Прѣвзе градове и села, мина прѣзъ Охридъ, Велгощи и се окопа пакъ на планина Петрино, на сѫщитѣ онѣзъ мѣста, на които се би и прѣди 10 години съ турцитѣ... За войвода на тази чета бѣше назначенъ пакъ онзи герой, който прѣди 10 години, раненъ въ корема, викаше на своитѣ другари: "Напрѣдъ, юнаци!". . ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър Чаулев (1882-1924) е виден български революционер и войвода, член на Централния комитет на ВМРО. На 10 ноември 1912 г. Чаулев заедно с отряд от 300 души освобождава Охрид и издига българското знаме на Самуиловата крепост, но след влизането на сръбските войски в града е арестуван. През 1913 г. той участва в Тиквешкото въстание и оглавява Охридско-Дебърското въстание против сръбските окупационни сили, като влиза тържествено в освободения Охрид, заедно с битолския войвода Павел Христов. На 20 март 1915 г. Петър Чаулев участва във Валандовската акция, а по време на Първата световна война е околийски началник в Охрид.
Още информация за големия войвода Петър Чаулев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1117 пъти.