Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Охридскиятъ говоръ", публикувано в "Известия на семинара по славянска филология", книга III (за 1908-1910 год.), София, 1911 година
Мария Якимова от Охрид, Вардарска Македония - "Охридскиятъ говоръ", публикувано в "Известия на семинара по славянска филология", книга III (за 1908-1910 год.), София, 1911 година


Увеличи
Описание

През 1911 г. охригянката Мария Якимова публикува подробно изследване за Охридския говор в списание "Известия на семинара по славянска филология".
"Край брѣговетѣ на красивото Охридско езеро се намира прочутиятъ още отъ старо врѣме градъ Охридъ. Той е игралъ важна роля въ историята на нашата книжнина. Извѣстно е, че Кирил-Методиевитѣ ученици, Климентъ и Наумъ, сѫ работили въ града и околностьта му. Тѣ сѫ основали и много манастири, та по-сетнѣ, когато българската писменость заглъхнала другадѣ, въ многобройнитѣ охридски манастири се прѣписвали и прѣвеждали черковни книги. Слѣдъ политическото ни покоряване от турцитѣ и духовното отъ гърцитѣ въ Охридъ най-дълго се е задържала българската митрополия. Па дори и сега, при послѣднитѣ македонски борби, гр. Охридъ не е останалъ по-назадъ отъ другитѣ македонски градове. Хубавата му околность, особеното му географично положение сѫ спомогнали да се развие и закрѣпи въ душата на охридчанина стремежъ къмъ по-висши интереси и идеали. Григоровичъ въ своето съчинение: "Путешествiе по Европ. Турцjй", казва, че охридскитѣ българи се отличаватъ съ образованость и живъ характеръ."
"Самиятъ градъ Охридъ състои се отъ нѣколко части. "Варош" е центърътъ на града; тамъ сѫ митрополията, пазарътъ, дукянитѣ и нѣкои черкви. На сѣвѣро-западъ отъ "Варошот" се намира махалата "Кано", въ която живѣятъ много рибари. Въ сѫщата посока слѣдъ Кано идатъ махалитѣ Лобиноо и Имарет; въ тая послѣдната живѣятъ турци. Всички тия махали сѫ заградени съ "Калето", задъ което се намиратъ слѣднитѣ махали: Турскъ маала или Воскъ маала, на изтокъ отъ нея Кошишча, Горна влашкъ маала, Месокъстро и Долна влашкъ маала, която се нарича още Търсе. Тя достига до езерото. Кошишча и Месокстро сѫ били нѣкогашни села, но съ увеличението на населението градътъ е достигналъ до тѣхъ. Тѣ и сега пазятъ своята селска носия.
Българитѣ въ Охридъ живѣятъ съвсѣмъ отдѣлно отъ турцитѣ и власитѣ. Много малко сѫ тия охридчани, които знаятъ турски или влашки, затова пъкъ обикновено турцитѣ па и власитѣ знаятъ български...Другояче стои работата съ гръцкия езикъ. Наистина сега много малко сѫ тия, които умѣятъ да говорятъ хубаво гръцки, но почти всички стари хора пишатъ български съ гръцки букви, а нѣкои отъ тѣхъ могатъ и да говорятъ гръцки."
Книгата е предоставена за сканиране от проф. Стефана Стойкова и е част от колекцията на голѣмия български диалектолог проф. Стойко Стойков.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Мария Якимова е българска филоложка и общественик, деятелка на Охридското женско културно-просветно благотворително дружество "Св. Наум".


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1112 пъти.